1. 53

    महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः । अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक् ॥ १९॥

    175. Maha-buddhih: He of infinite knowledge. 176. Maha-vIryah: He of great virility and strength. 177. Maha-Saktih: Of immense power. 178. Maha-dyutih: He of great splendor. 179. Anirdesya-vapuh: He who possesses an indescribable body. 180. SrIman: Possessed of beauty. 181. Ameyatma: He of an incomprehensible nature. 182. Mahadri-dhrit: The bearer of the great mountain.

    175. महा-बुद्धिः: अनगिनत ज्ञान वाले। 176. महा-वीर्यः: अत्यंत वीर्य और शक्ति वाले। 177. महा-शक्तिः: अपार शक्ति वाले। 178. महा-द्युतिः: अत्यंत विभवशाली वाले। 179. अनिर्देश्य-वपुः: जिनका शरीर अवर्णनीय है। 180. श्रीमान: सौन्दर्य से युक्त। 181. अमेयात्मा: जिनकी प्राकृतिक प्रकृति अकथनीय है। 182. महाद्रिधृत्: महाद्रोणाचल को धारण करने वाले।