1. 29

    उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपाम् प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम् । ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥

    (Meditate on that shakti) moving upwards like lightning through all the chakras one by one to the dwadashanta. Then at last the glorious form of Bhairava dawns.