1. 1

  नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्। विभुम् व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजम् निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम्। चिदाकाशमाकाशवासम् भजेऽहम् ॥ १ ॥

  Vibhu moksha personified, Veda incarnate, all-pervading Lord, Lord, master of all, I pay obeisance to you, and am ever-worshipful, Away from maya and the cycles of nature, of conscious desire, I chant to you Lord Digambara, who wears the sky as a garment. ॥ 1 ॥

 2. 2

  निराकारमोंकारमूलम् तुरीयम्। गिराज्ञानगोतीतमीशम् गिरीशम्। करालम् महाकालकालम् कृपालम्। गुणागारसंसारपारम् नतोऽहम् ॥ २ ॥

  Who is formless, Aumkar's origin, beyond the three gunas, Beyond speech, knowledge, senses, giver of grace, Perfect One who brings awe and reverence within, Lord of Time, Lord of Kailash, beyond this world, my obeisance to you. ॥ 2 ॥

 3. 3

  तुषाराद्रिसंकाशगौरम् गभीरम्। मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम्। स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा। लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजंगा ॥ ३ ॥

  Fair-skinned like Himanchal, serene, unmoved, Of beauty and grace greater than a million Kamadevas, ever glowing, Upon whose head resides the sacred Goddess Ganga, Upon whose head is the crescent moon, whose neck is adorned by a snake. ॥ 3 ॥

 4. 4

  चलत्कुण्डलम् भ्रूसुनेत्रम् विशालम्। प्रसन्नाननम् नीलकण्ठम् दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरम् मुण्डमालम्। प्रियम् शंकरम् सर्वनाथम् भजामि ॥ ४ ॥

  In his ears are kundalas, whose eyes and eyebrows are beautiful, Cheerful, blue necked, kind, compassionate, understanding, Wrapped in animal skin, wearing a garland of skulls, Dearest to all, Lord of all, I chant his name – Shankara. ॥ 4 ॥

 5. 5

  प्रचण्डम् प्रकृष्टम् प्रगल्भम् परेशम्। अखण्डम् अजम् भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनम् शूलपाणिम्। भजेऽहम् भवानीपतिम् भावगम्यम् ॥ ५ ॥

  Rudrarup, best, perfect, eternal, unborn, the opulent one, With the effulgence of a million suns, with a trident in hand, Who uproots the three kinds of griefs, who by love can be gained, I chant Bhavani's husband's name – Shankar – to you I pray. ॥ 5 ॥