1. 1

  नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्। विभुम् व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजम् निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम्। चिदाकाशमाकाशवासम् भजेऽहम् ॥ १ ॥

  Vibhu moksha personified, Veda incarnate, all-pervading Lord, Lord, master of all, I pay obeisance to you, and am ever-worshipful, Away from maya and the cycles of nature, of conscious desire, I chant to you Lord Digambara, who wears the sky as a garment. ॥ 1 ॥

 2. 2

  निराकारमोंकारमूलम् तुरीयम्। गिराज्ञानगोतीतमीशम् गिरीशम्। करालम् महाकालकालम् कृपालम्। गुणागारसंसारपारम् नतोऽहम् ॥ २ ॥

  Who is formless, Aumkar's origin, beyond the three gunas, Beyond speech, knowledge, senses, giver of grace, Perfect One who brings awe and reverence within, Lord of Time, Lord of Kailash, beyond this world, my obeisance to you. ॥ 2 ॥

 3. 3

  तुषाराद्रिसंकाशगौरम् गभीरम्। मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम्। स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा। लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजंगा ॥ ३ ॥

  Fair-skinned like Himanchal, serene, unmoved, Of beauty and grace greater than a million Kamadevas, ever glowing, Upon whose head resides the sacred Goddess Ganga, Upon whose head is the crescent moon, whose neck is adorned by a snake. ॥ 3 ॥

 4. 4

  चलत्कुण्डलम् भ्रूसुनेत्रम् विशालम्। प्रसन्नाननम् नीलकण्ठम् दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरम् मुण्डमालम्। प्रियम् शंकरम् सर्वनाथम् भजामि ॥ ४ ॥

  In his ears are kundalas, whose eyes and eyebrows are beautiful, Cheerful, blue necked, kind, compassionate, understanding, Wrapped in animal skin, wearing a garland of skulls, Dearest to all, Lord of all, I chant his name – Shankara. ॥ 4 ॥

 5. 5

  प्रचण्डम् प्रकृष्टम् प्रगल्भम् परेशम्। अखण्डम् अजम् भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनम् शूलपाणिम्। भजेऽहम् भवानीपतिम् भावगम्यम् ॥ ५ ॥

  Rudrarup, best, perfect, eternal, unborn, the opulent one, With the effulgence of a million suns, with a trident in hand, Who uproots the three kinds of griefs, who by love can be gained, I chant Bhavani's husband's name – Shankar – to you I pray. ॥ 5 ॥

 6. 6

  कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानन्ददाता पुरारि। चिदानन्द सन्दोह मोहापहारि। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि ॥ ६ ॥

  Beyond time, timeless, welfare incarnate, the creation's end, Enemy of Tripura, who gives pleasure and happiness to the worthy, Giver of eternal bliss, who removes worldly entanglements, Kamadeva's destroyer, bless me, you churn my heart. ॥ 6 ॥

 7. 7

  न यावद् उमानाथपादारविन्दम्। भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्। न तावत्सुखम् शान्ति सन्तापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् ॥ ७ ॥

  Husband of Parvati, till we worship your lotus feet, We can never attain peace and joy in this world or in heaven, Or mitigate or lessen our suffering, Lord who resides in the heart of all, be pleased with me and my offering. ॥ 7 ॥

 8. 8

  न जानामि योगम् जपम् नैव पूजाम्। नतोऽहम् सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम्। जराजन्मदुःखौघ तातप्यमानम्। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥ ८ ॥

  Oh Shambho, I know not yoga, or penance or worship or prayer, But I always honor you, Oh my Lord, always be my savior, Suffering the cycle of death, birth and old age, I burn, Lord, protect this pained one from grief, I offer you my devotion. ॥ 8 ॥

 9. 9

  रुद्राष्टकमिदम् प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम् शम्भुः प्रसीदति ॥ ९ ॥

  This Ashtak of Lord Rudra is for the praise of that Shankar ji. Sri Shankar is pleased with the people who read it in the form of love. ॥ 9 ॥