1. 11

  नीलस्सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः | नैवं तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः || ५-४६-११

  'Also I have seen the army general, Nila, Dvivida and others. They do not have such tremendous splendour or movement valour,..... - [5-46-11]

 2. 12

  न मतिर्न बलोत्साहौ न रूपपरिकल्पनम् | महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम् || ५-४६-१२

  - intellect and strength and energy. They did not have such ability to change form at their will. It should be understood that he has taken the form of a monkey. [5-46-12]

 3. 13

  प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः | कामं लोकास्त्रयस्सेन्द्रास्ससुरासुरमानवाः || ५-४६-१३

  'You have to put in extraordinary effort to capture him by acting in a suitable manner. (Even) Indra, suras, asuras and humans and the three worlds together..... - [5-46-13]

 4. 14

  भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे | तथापि तु नयज्ञेन जयमाकाङ्क्षता रणे || ५-४६-१४

  - are incompetent to stand before you in a battlefield.

 5. 15

  आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला | ते स्वामिवचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः || ५-४६-१५

  - you should safeguard yourself, for success in war is uncertain.' Taking King's order, all of them, very strong and..... - [5-46-15]