1. 1

    ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥

    The person who leaves his body while reciting this one syllable 'Om' (Brahm) and remembering 'My God', attains the supreme state.