1. 21

  मम चेदल्पभाग्याया सान्निध्यात्तव वानर | अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् || ५-३९-२१

  'Your presence will relieve me of my suffering, if you stay here for a while. [5-39-21]

 2. 22

  गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु | प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः || ५-३९-२२

  'O tiger among vanaras if you leave this place to come again, my life will be uncertain, (if your coming is uncertain). There is no doubt about it. [5-39-22]

 3. 23

  तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् | दुःखाद्धुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर || ५-३९-२३

  'My agony would be increased further by not seeing you. It would be inflamming my agony and I would be even more pained. [5-39-23]

 4. 24

  अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः | सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यृक्षेषु हरीश्वरः || ५-३९-२४

  'O heroic chief of vanaras I am doubtful as to whether vanaras and bears can extend help? [5-39-24]

 5. 25

  कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम् | तानि हर्यृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ || ५-३९-२५

  'How can the army of vanaras and bears, for that matter, princes Rama and Lakshmana negotiate the ocean, which is difficult to cross? [5-39-25]