1. 91

  चिन्तयामास विक्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः | सम्भाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः || ५-५८-९१

  - I began to worry and had no peace of mind. I thought of a strategy to enter into conversation with Janaki..... - [5-58-91]

 2. 92

  इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः | श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजिताम् || ५-५८-९२

  - that is to praise the Ikshvaku race. Hearing my enumeration, sanctifying the royal seers,..... - [5-58-92]

 3. 93

  प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना | कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुङ्गवः || ५-५८-९३

  - the divine lady replied me, with her eyes blinded by tears, "O foremost of vanaras who are you? Why and how have you come here? [5-58-93]

 4. 94

  का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि | तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमप्यब्रुवं वचः || ५-५८-९४

  ''How did you make friendship with Rama? Tell me all that in detail.'' Hearing her I also said these words..... - [5-58-94]

 5. 95

  देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः | सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः || ५-५८-९५

  - ''O queen Sugriva, the warrior of fierce valour and king of monkeys developed friendship with your husband. [5-58-95]