1. 1

    त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्यमुक्तिप्रदौ वादन्तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तोः प्रयाणोत्सवे । मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु हरिणा प्रोक्तः शिवस्तत्क्षणा- त्तन्मध्याद्भृगुलाञ्छनो गरुडगः पीताम्बरो निर्गतः ॥ १ ॥

    Oh Manikarnika, when in your banks Lord Shiva and Lord Vishnu, Who can grant salvation at the time of death, were arguing with each other, And when Lord Vishnu told him, “This man would assume my form,” At that time from the middle of that being, Lord Vishnu having, The symbol of sage Brugu on him, came out on the Garuda wearing the yellow silk. ॥ 1 ॥