1. 1

  एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना | सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे || ५-६७-१

  Thus asked by Sri Rama, Hanuman repeated everything spoken by Sita to Rama. [5-67-1]

 2. 2

  इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ | पूर्व वृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथातथम् || ५-६७-२

  - "O bull among men queen Janaki related to me as a token of identification an incident that had taken place at Chitrakuta in the past. [5-67-2]

 3. 3

  सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता | वायस स्सहसोत्पत्य विददार स्तनान्तरे || ५-६७-३

  "When she was lying on your lap happily she awoke early and a crow came swiftly and scratched on her breast. [5-67-3]

 4. 4

  पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज | पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम् || ५-६७-४

  "O Bharata's brother, when Sita awoke from sleep you slept on her lap. The same crow again hurt her. [5-67-4]

 5. 5

  पुनः पुनरुपागम्य विददार भृशं किल | ततस्त्वं बोधितस्तस्याश्शोणितेन समुक्षितः || ५-६७-५

  ''Again and again the crow came to her and scratched her. She woke you up as you were getting wet with blood shed from her body. [5-67-5]