1. 46

  अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः | दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी || ५-५७-४६

  'O your devotion to the king, O your valour, fortitude and courage is admirable. You could see Rama's wife, an illustrious lady. [5-57-46]

 2. 47

  दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थ श्शोकं सीतावियोगजम् | ततोऽङ्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः || ५-५७-४७

  'This is a matter of our good luck. Rama will (now) shed the sorrow due to separation from Sita.' Then the vanaras (went round) all the three Angada, Hanuman and Jambavan. [5-57-47]

 3. 48

  परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाश्शिलाः | श्रोतुकामास्समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः || ५-५७-४८

  Out of joy they lay down on the huge rocks. Longing to listen to Hanuman about his crossing the ocean,..... - [5-57-48]

 4. 49

  दर्शनं चापि लङ्कायास्सीताया रावणस्य च | तस्थुः प्राञ्जलयस्सर्वे हनुमद्वचनोन्मुखाः || ५-५७-४९

  - seeing Lanka, Sita and Ravana. All of them kept looking at the face of Hanuman with folded palms. [5-57-49]

 5. 50

  तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः | उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा || ५-५७-५०

  Surrounded by many great vanaras, Angada was shining like Indra, lord of the gods attended by the gods in heaven. [5-57-50]