1. 46

  ततस्तं राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिंदमम् | बबन्धुश्शणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः || ५-४८-४६

  Then the ogres had Hanuman, the subduer of enemies, who made no effort to move, bound with hemp rope and bark robes. [5-48-46]

 2. 47

  स रोचयामास परैश्च बन्धनं प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहं च | कौतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः || ५-४८-४७

  Bound by the enemy warriors, Hanuman, decided to bear all humiliations, thinking, 'May be the demon king might come to see me out of curiosity if he is so disposed'. [5-48-47]

 3. 48

  स बद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् | अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते || ५-४८-४८

  On being bound by bark ropes Hanuman was set free from the bond of Brahmastra, since the bondage of Brahmastra does not tolerate another ordinary bondage. [5-48-48]

 4. 49

  अथेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तम् | विमुक्तमस्त्रेण जगाम चिन्तां नान्येन बद्धो ह्यनुवर्ततेऽस्त्रम् || ५-४८-४९

  Then the heroic Indrajit coming to know that the foremost of the monkeys bound by bark ropes was released from the bondage of Brahmastra, thought, 'indeed the divine weapon does not tolerate other bonds, so the vanara is released'. [5-48-49]

 5. 50

  अहो महत्कर्म कृतं निरर्थकम्कं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा | पुनश्च मन्त्रे विहतेऽस्त्रमन्यत्प्रवर्तते संशयिता स्स्मसर्वे || ५-४८-५०

  'Alas! my achievement has been wasted. The ogres had not considered the impact of the mantra of astra. Once the Brahmastra is ineffective another astra cannot be operative again. We are all running a risk.' [5-48-50]