1. 71

  मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च | सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्व्शतः स्थितः || ५-३८-७१

  Having recieved the jewel from Sita and circumambulated her, Hanuman offered salutations to her and stood by her. [5-38-71]

 2. 72

  हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः | हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु विष्ठितः || ५-३८-७२

  Hanuman stood there physically, with great joy gazing at Sita, but mentally he was with Rama. [5-38-72]

 3. 73

  मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् | गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे || ५-३८-७३

  Having received the most precious jewel from the daughter of Janaka, Hanuman prepared to return like a mountain released from the impact of the wind. [5-38-73]