1. 21

  न हि रामो महातेजाश्शक्यो जेतुं सुरासुरैः | राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव || ५-२७-२१

  'Just as a sinner cannot attain heaven Rama cannot be won by gods or demons, even rakshasas and others. [5-27-21]

 2. 22

  रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः | रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः || ५-२७-२२

  'I saw the body of Ravana lying on the ground smeared with oil, clad in red, wearing a garland of lilies and intoxicated with drinking. [5-27-22]

 3. 23

  विमानात्पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि | कृष्यमाणः स्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः || ५-२७-२३

  'Tonight I saw (in another dream) Ravana with shaven head, clad in black clothes, fallen down on the ground from the Pushpaka chariot, being dragged by a woman. [5-27-23]

 4. 24

  रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः | पिपंस्तैलं हसन्नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः || ५-२७-२४

  'He was wearing red garlands and unguents, his body smeared with oil. He was drinking, laughing and dancing, his mind and senses perplexed. He was driving on a chariot yoked to donkeys. [5-27-24]

 5. 25

  गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः | पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः || ५-२७-२५

  'I saw the demon king Ravana running behind the chariot driven by donkeys in the southerly direction. [5-27-25]