1. 31

  मातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च | कुमारोऽप्यङ्गदः कस्माद्धारयिष्यति जीवितम् || ५-१३-३१

  'On account of his parents death and also because of Sugriva's calamity, Angada will give up his life. [5-13-31]

 2. 32

  भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः | शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च || ५-१३-३२

  'The grief due to the death of their king will make the vanaras hit their heads with their palms and fists. [5-13-32]

 3. 33

  सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना | लालिताः कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः || ५-१३-३३

  'The vanaras who were reared by the king's kind words, gifts and care will give up their life. [5-13-33]

 4. 34

  न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः | क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः || ५-१३-३४

  'The chiefs among vanaras together will not enjoy their life in the forest or mountains or caves. [5-13-34]

 5. 35

  सपुत्रदारास्सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः | शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च || ५-१३-३५

  Tormented by their king's death the vanaras with their wives, sons and ministers will drop down from the mountain peaks on the rough ground and die. [5-13-35]