1. 21

  ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति | प्रवेशश्चैव लङ्कायाः राक्षसानां च दर्शनम् || ५-१३-२१

  'My crossing the ocean, my entry into Lanka and my survey of the demons are all futile. [5-13-21]

 2. 22

  किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः | किष्किन्धां समनुप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ || ५-१३-२२

  'What will Sugriva or even the vanaras and the two sons of Dasaratha say when I reach Kishkindha? [5-13-22]

 3. 23

  गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियम् | न दृष्टेति मया सीता ततस्तक्ष्यति जीवितम् || ५-१३-२३

  'If I report the most unpleasant news that Sita was not found, Rama will give up his life. [5-13-23]

 4. 24

  परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनम् | सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति || ५-१३-२४

  'Hearing bad word belonging to Sita that is harsh, horrible, cruel, sharp, sense agonizing, he (Rama) will not exist. [5-13-24]

 5. 25

  तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसम् | भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः || ५-१३-२५

  Seeing Rama in such a painful state, wise Lakshmana who has given his life to Rama, to whom he is deeply devoted will also not survive. [5-13-25]