1. 6

  पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोऽन्धकः ।। ९-२४-६ ।।

  The son of Anu was Puruhotra, the son of Puruhotra was Ayu, and the son of Ayu was Sātvata. O great Āryan King, Sātvata had seven sons, named Bhajamāna, Bhaji, Divya, Vṛṣṇi, Devāvṛdha, Andhaka ।। 9-24-6 ।।

 2. 7

  सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष । भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो धृष्टिरेव च ।। ९-२४-७ ।।

  And Mahābhoja. From Bhajamāna by one wife came three sons — Nimloci, Kiṅkaṇa and Dhṛṣṭi. ।। 9-24-7 ।।

 3. 8

  एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः । शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो ।। ९-२४-८ ।।

  And from his other wife came three other sons — Śatājit, Sahasrājit and Ayutājit. ।। 9-24-8 ।।

 4. 9

  बभ्रुर्देवावृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमू । यथैव श‍ृणुमो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात् ।। ९-२४-९ ।।

  The son of Devāvṛdha was Babhru. Concerning Devāvṛdha and Babhru there are two famous songs of prayer, which were sung by our predecessors and which we have heard from a distance. Even now I hear the same prayers about their qualities [because that which was heard before is still sung continuously]. ।। 9-24-9 ।।

 5. 10

  बभ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः । पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट् सहस्राणि चाष्ट च ।। ९-२४-१० ।।

  “It has been decided that among human beings Babhru is the best and that Devāvṛdha is equal to the demigods. Because of the association of Babhru and Devāvṛdha, all of their descendants, numbering 14,065, achieved liberation.” ।। 9-24-10 ।।