1. 21

  दशमो ब्रह्मसावर्णिरुपश्लोकसुतो महान् । तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः ।। ८-१३-२१ ।।

  The son of Upaśloka known as Brahma-sāvarṇi will be the tenth Manu. Bhūriṣeṇa will be among his sons, and the brāhmaṇas headed by Haviṣmān will be the seven sages. ।। 8-13-21 ।।

 2. 22

  हविष्मान् सुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः । सुवासनविरुद्धाद्या देवाः शम्भुः सुरेश्वरः ।। ८-१३-२२ ।।

  Haviṣmān, Sukṛta, Satya, Jaya, Mūrti and others will be the seven sages, the Suvāsanas and Viruddhas will be among the demigods, and Śambhu will be their king, Indra. ।। 8-13-22 ।।

 3. 23

  विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । जातः स्वांशेन भगवान् गृहे विश्वसृजो विभुः ।। ८-१३-२३ ।।

  In the home of Viśvasraṣṭā, a plenary portion of the Supreme Personality of Godhead will appear from the womb of Viṣūcī as the incarnation known as Viṣvaksena. He will make friends with Śambhu. ।। 8-13-23 ।।

 4. 24

  मनुर्वै धर्मसावर्णिरेकादशम आत्मवान् । अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश ।। ८-१३-२४ ।।

  In the eleventh manvantara, the Manu will be Dharma-sāvarṇi, who will be extremely learned in spiritual knowledge. From him there will come ten sons, headed by Satyadharma. ।। 8-13-24 ।।

 5. 25

  विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः । इन्द्रश्च वैधृतस्तेषामृषयश्चारुणादयः ।। ८-१३-२५ ‌।।

  The Vihaṅgamas, Kāmagamas, Nirvāṇarucis and others will be the demigods. The king of the demigods, Indra, will be Vaidhṛta, and the seven sages will be headed by Aruṇa. ।। 8-13-25 ।।