1. 1

  श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप । भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथादृतः ।। ३-१३-१ ।।

  Śrī Śukadeva Gosvāmī said: O King, after hearing all these most virtuous topics from the sage Maitreya, Vidura inquired further on the topics of the Supreme Personality of Godhead, which he adored to hear. ।। 1-13-1 ।।

 2. 2

  विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः । प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने ।। ३-१३-२ ।।

  Vidura said: O great sage, what did Svāyambhuva, the dear son of Brahmā, do after obtaining his very loving wife? ।। 3-13-2 ।।

 3. 3

  चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम । ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विष्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ ।। ३-१३-३ ।।

  O best of the virtuous, the original king of kings [Manu] was a great devotee of the Personality of Godhead Hari, and thus it is worth hearing of his sublime character and activities. Please describe them. I am very eager to hear. ।। 3-13-3 ।।

 4. 4

  श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः । यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषाम् ।। ३-१३-४ ।।

  Persons who hear from a spiritual master with great labor and for a long time must hear from the mouths of pure devotees about the character and activities of pure devotees. Pure devotees always think within their hearts of the lotus feet of the Personality of Godhead, who awards His devotees liberation. ।। 3-13-4 ।।

 5. 5

  श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानम् । प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट ।। ३-१३-५ ।।

  Śrī Śukadeva Gosvāmī said: The Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, was pleased to place His lotus feet on the lap of Vidura because Vidura was very meek and gentle. The sage Maitreya was very pleased with Vidura’s words, and, being influenced by his spirit, he attempted to speak. ।। 3-13-5 ।।