1. 21

  अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे । भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ।। ३-१२-२१ ।।

  Brahmā, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot ten sons for the extension of the generations. ।। 3-12-21 ।।

 2. 22

  मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ।। ३-१२-२२ ।।

  Marīci, Atri, Aṅgirā, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhṛgu, Vasiṣṭha, Dakṣa, and the tenth son, Nārada, were thus born. ।। 3-12-22 ।।

 3. 23

  उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयम्भुवः । प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ।। ३-१२-२३ ।।

  Nārada was born from the deliberation of Brahmā, which is the best part of the body. Vasiṣṭha was born from his breathing, Dakṣa from a thumb, Bhṛgu from his touch, and Kratu from his hand. ।। 3-12-23 ।।

 4. 24

  पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोः ऋषिः । अङ्गिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् ।। ३-१२-२४ ।।

  Pulastya was generated from the ears, Aṅgirā from the mouth, Atri from the eyes, Marīci from the mind and Pulaha from the navel of Brahmā. ।। 3-12-24 ।।

 5. 25

  धर्मः स्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम् । अधर्मः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्करः ।। ३-१२-२५ ।।

  Religion was manifested from the breast of Brahmā, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead Nārāyaṇa, and irreligion appeared from his back, where horrible death takes place for the living entity. ।। 3-12-25 ।।