1. 26

  तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ । पुरं भोजकटं जग्मुः साम्बप्रद्युम्नकादयः ।। १०-६१-२६ ।।

  On the joyous occasion of that marriage, O King, Queen Rukmiṇī, Lord Balarāma, Lord Kṛṣṇa and several of the Lord’s sons, headed by Sāmba and Pradyumna, went to the city of Bhojakaṭa. ।। 10-61-26 ।।

 2. 27

  तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः । दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जय ।। १०-६१-२७ ।।

  After the wedding, a group of arrogant kings headed by the King of Kaliṅga told Rukmī, “You should defeat Balarāma at dice. He’s not expert at dice, O King, but still He’s quite addicted to it.” ।। 10-61-27 ।।

 3. 28

  अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत् । इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैर्रुक्म्यदीव्यत ।। १०-६१-२८ ।।

  Thus advised, Rukmī challenged Balarāma and began a gambling match with Him. ।। 10-61-28 ।।

 4. 29

  शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्राददे पणम् । तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्राहसद्बलम् । दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्चैर्नामृष्यत्तद्धलायुधः ।। १०-६१-२९ ।।

  In that match Lord Balarāma first accepted a wager of one hundred coins, then one thousand, then ten thousand. Rukmī won this first round, and the King of Kaliṅga laughed loudly at Lord Balarāma, showing all his teeth. Lord Balarāma could not tolerate this. ।। 10-61-29 ।।

 5. 30

  ततो लक्षं रुक्म्यगृह्णाद् ग्लहं तत्राजयद्बलः । जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः ।। १०-६१-३० ।।

  Next Rukmī accepted a bet of one hundred thousand coins, which Lord Balarāma won. But Rukmī tried to cheat, declaring “I’m the winner!” ।। 10-61-30 ।।