1. 16

  कपॊत रॊमा तृणकः सहदेवार्जुनौ तथा रामॊ दाशरथिश चैव लक्ष्मणॊ ऽथ परतर्दनः ।। २-८-१६ ।।

  'Kapotaroma, Trinaka, Sahadeva, Arjuna, Rama, Dasharathi, Lakshmana, and Paratardana.' ।। 2-8-16 ।।

 2. 17

  अलर्कः कक्षसेनश च गयॊ गौराश्व एव च जामदग्न्यॊ ऽथ रामॊ ऽतर नाभाग सगरौ तथा ।। २-८-१७ ।।

  'Alarka, Kakshasena, Gaya, Gauraashva, Jamadagni, Rama, Atarnabhaga, Sagara, and others.' ।। 2-8-17 ।।

 3. 18

  भूरि दयुम्नॊ महाश्वश च पृथ्व अश्वॊ जनकस तथा वैन्यॊ राजा वारि षेणः पुरुजॊ जनमेजयः ।। २-८-१८ ।।

  'Bhuridyumna, Mahashva, Prithvashva, Janaka, Vainya, the king Varishena, Purujo, and Janamejaya.' ।। 2-8-18 ।।

 4. 19

  बरह्मदत्तस तरिगर्तश च राजॊपरि चरस तथा इन्द्र दयुम्नॊ भीम जानुर गयः पृष्ठॊ नयॊ ऽनघ ।। २-८-१९ ।।

  'Brahmadatta, Tarigarta, Rajoparichara, Indradayumna, Bhima, Janu, Gaya, Prishtha, and Nayin.' ।। 2-8-19 ।।

 5. 20

  पद्मॊ ऽथ मुचुकुन्दश च भूरि दयुम्नः परसेनजित अरिष्टनेमिः परद्युम्नः पृथग अश्वॊ ऽजकस तथा ।। २-८-२० ।।

  'Padma, Muchukunda, Bhuridayumna, Parsenajit, Arishtanemi, Paradumna, Pritha, and Ashva.' ।। 2-8-20 ।।