1. 36

  ददर्श भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत् | त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः || ३-६४-३६

  He saw on the ground as he advanced large footprints of a demon and the frightened lady who was running hither and thither, longing to see Rama,..... - [3-64-36]

 2. 37

  राक्षसेनानुवृत्ताया मैथिल्याश्च पदान्यथ | स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च || ३-६४-३७

  - Maithili's footprints followed by the demon. Having seen the overly trodden footprints of Sita and the demon,..... - [3-64-37]

 3. 38

  भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्णं बहुधा रथम् | सम्भ्रान्तहृदयो रामश्शशंस भ्रातरंप्रियम् || ३-६४-३८

  - the broken bow and quiver and many splinters of the chariot scattered all over, bewildered Rama said to his loving brother Lakshmana : - [3-64-38]

 4. 39

  पश्य लक्ष्मण वैदेह्याशशीर्णाः कनकबिन्दवः | भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च || ३-६४-३९

  - 'Oh ! Lakshmana, see the many broken bits of gold ornaments and garlands of Vaidehi, oh ! Saumitri, they are strewn around. ( [3-64-39]

 5. 40

  तप्तबिन्दुनिकाशैश्च चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः | आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम् || ३-६४-४०

  See, Oh ! Lakshmana, the patches of blood looking like drops of shining gold spread all over the ground. [3-64-40]