1. 1

  इत्युक्तस्य यथान्यायं रावणस्य जटायुषा | क्रुद्धस्याग्निनिभास्सर्वा रेजुर्विंशतिदृष्टयः || ३-५१-१

  Ravana's twenty eyes glowed like fire in anger after Jatayu thus rightly said. [4-51-1]

 2. 2

  संरक्तनयनः कोपात्तप्तकाञ्चनकुण्डलः | राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षणः || ३-५१-२

  As the bright gold earrings of the intolerant king of demons glittered, his eyes turned red in rage and he pounced upon Jatayu, the lord of birds. [3-51-2]

 3. 3

  स सम्प्रहारस्तुमुल स्तयोस्तस्मिन्महावने | बभूव वातोद्धतयोर्मेघयोर्गगने यथा || ३-५१-३

  The clash between them was tumultuous and it appeared like the clash of two pieces of clouds in the sky raised by stormy winds. [3-51-3]

 4. 4

  तद्बभूवाद्भुतं युद्धं गृध्रराक्षसयोस्तदा | सपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव || ३-५१-४

  The duel between Ravana and Jatayu looked as though it was a fight between two huge winged mountains of Malyavan range. [3-51-4]

 5. 5

  ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः | अभ्यवर्षन्महाघोरैर्गृध्रराजं महाबलः || ३-५१-५

  Then the mighty Ravana rained sharp, dreadful shafts, spears and Vikarnis at Jatayu, king of vultures. [3-51-5]