1. 36

  औपवाह्यः कुबेरस्य सार्वभौम इति स्मृतः | गजः पर्येति तं देशं सदा सह करेणुभिः || ४-४३-३६

  'The elephant known as Sarvabhauma, the royal mount of Kubera always keep roaming in that place with female elephants. [4-43-36]

 2. 37

  तत्सरस्समतिक्रम्य नष्टचन्द्रदिवाकरम् | अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम् || ४-४३-३७

  'If you cross that region, you will find no Sun, no Moon, no stars, no cloud, no sound. [4-43-37]

 3. 38

  गभस्तिभिरिवार्कस्य स तु देशः प्रकाशते | विश्राम्यद्भिस्तपस्सिद्धैर्देवकल्पैः स्वयंप्रभैः || ४-४३-३८

  'That (Sunless) land shines like the radiance of the Sun-god with the presence of self-effulgent ascetics who have attained perfection in penance. [4-43-38]

 4. 39

  तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा | उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः || ४-४३-३९

  'Passing that region you will reach a mountain stream called Sailoda. On both the banks of the stream are bamboo groves called Kichakas. [4-43-39]

 5. 40

  ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान्प्रत्यानयन्ति च | उत्तराः कुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रयाः || ४-४३-४०

  'They waft the siddhas to and from the river. (Kichakas bend forward forming an arch and thus help sages to cross the river.) Thereafter you will reach the country of Uttara Kuru, a resort for those who have done meritorious deeds. [4-43-40]