1. 36

  तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम् | षष्टि र्गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ || ४-४२-३६

  'On crossing the hill ruled by Indra you will reach the rows of sixty thousand mountains of gold shining..... - [4-42-36]

 2. 37

  तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः | जातरूपमयैर्वृक्षै शोभितानि सुपुष्पितैः || ४-४२-३७

  - like the brilliance of the rising Sun. The mountains glow with golden trees filled with bloom. [4-42-37]

 3. 38

  तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तरपर्वतः | आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा || ४-४२-३८

  'In the midst of the sixty thousand hills stands Meru, King of mountains. It is the northern mountain, blessed by the Sun-god with a boon in the past. [4-42-38]

 4. 39

  तेनैव मुक्तश्शैलेन्द्रस्सर्व एव त्वदाश्रयाः | मत्प्रसादाद्भविष्यन्ति दिवा रात्रं च काञ्चनाः || ४-४२-३९

  'The Sungod said to mount Meru, 'By my grace all the trees and hillocks of this king of mountains will shine in golden hue either by day or by night. [4-42-39]

 5. 40

  त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः | ते भविष्यन्ति रक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः || ४-४२-४०

  Even the gods, gandharvas and demons who dwell here will have red and golden radiance '. [4-42-40]