1. 41

  प्रहृष्टसन्नादितबर्हिणानि सशक्रगोपाकुलशाद्वलानि | चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजास्सुरम्याणि वनान्तराणि || ४-२८-४१

  'Elephants roam the forestland inhabited by peacocks making noise out of joy, where the grassy land is filled with crawling Indragopa insects and the fragrance of kadamba and arjuna blossoms. [4-28-41]

 2. 42

  नवाम्बुधाराहतकेसराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि | कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमराः पतन्तिः || ४-२८-४२

  'The bees have quit the lotus filaments destroyed by the rain and happily move quickly towards fresh filaments of kadamba flowers. [4-28-42]

 3. 43

  मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विश्रान्ततरा मृगेन्द्रा | रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैस्सुरेन्द्रः || ४-२८-४३

  'Intoxicated elephants roam the forest. Mighty bulls rejoice. Kings of beasts (lions) lounge. Mountains look beautiful. Kings relax. While Indra, lord of the gods, sports with clouds. [4-28-43]

 4. 44

  मेघास्समुद्धूतसमुद्रनादाः महाजलौघैर्गगनावलम्बाः | नदीस्तटाकानि सरांसि वापी र्महीं च कृत्स्नामपवाहयन्ति || ४-२८-४४

  'With their big torrents, clouds hanging over the sky, drowning the roar of the sea, make the rivers, ponds, lakes and tanks overflow and flood the entire earth. [4-28-44]

 5. 45

  वर्षप्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वातास्समुदीर्णघोषाः | प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्योजलैर्विप्रतिपन्नमार्गाः || ४-२८-४५

  'Torrents of rain pour at great speed. Winds roar. Rivers flow swiftly changing their direction due to breach in the banks. [4-28-45]