1. 26

  जाता वनान्ताश्शिखिसम्प्रनृत्ता जाताः कदम्बाः सकदम्बशाखाः | जाता वृषा गोषु समानकामा जाता मही सस्यवनाभिरामा || ४-२८-२६

  'Peacocks dance in the forest. The branches of the kadamba trees get filled with flowers. Bulls long for union with the cows. The earth looks beautiful with green crops and trees. [4-28-26]

 2. 27

  वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति | नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाश्शिखिनः प्लवङ्गमाः || ४-२८-२७

  'The clouds are raining. The rivers are flowing. Proud elephants are trumpeting. Those separated from their loved ones are brooding. The monkeys are quiet and the peacocks are dancing. [4-28-27]

 3. 28

  प्रहर्षिताः केतकपुष्पगन्ध माघ्राय हृष्टा वननिर्झरेषु | प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्रास्सार्धं मयूरैस्समदा नदन्ति || ४-२८-२८

  'The lordly elephants get intoxicated with the fragrance of ketaki flowers, the noise of waterfalls and the cackle of peacocks and they give out a shrill trumpet. [4-28-28]

 4. 29

  धारानिपातैरभिहन्यमानाः कदम्बशाखासु विलम्बमानाः | क्षणार्जितं पुष्परसावगाढं शनैर्मदं षट्चरणास्त्यजन्ति || ४-२८-२९

 5. 30

  अङ्गारचूर्णोत्करसन्निकाशैः फलैस्सुपर्याप्तरसैस्समृद्धैः | जम्बूद्रुमाणां प्रविभान्ति शाखाः निलीयमाना इव षट्पदौघैः || ४-२८-३०

  'The branches of jambu trees profusely filled with fruits appear like piled up balls of charcoal, while swarms of bees rest on the branches on the jambu trees. [4-28-30]