1. 31

  तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः | उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं रोषात्संरक्तलोचनः || ४-११-३१

  'Dundubhi whose eyes turned red in anger when he heard the words of Vali ,the wise king of the monkeys, said : - [4-11-31]

 2. 32

  न त्वं स्त्रीसन्निधौ वीर वचनं वक्तुमर्हसि | मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम् || ४-११-३२

  - 'O hero speaking such words in the presence of women is not proper. Come to me for a combat and I will let you know your strength. [4-11-32]

 3. 33

  अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम् | गृह्यतामुदयस्स्वैरं कामभोगेषु वानर || ४-११-३३

  'O monkey I will restrain my anger tonight and give you time for your indulgence in sensual pleasures till morning. [4-11-33]

 4. 34

  दीयतां सम्प्रदानं च परिष्वज्य च वानरान् | सर्वशाखामृगेन्द्र स्त्वं संसादय सुहृज्जनान् || ४-११-३४

  'O king of monkeys, hug them and give them any gift you want. Spend the night with your dear ones. [4-11-34]

 5. 35

  सुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे | क्रीडस्व च सह स्त्रीभिरहं ते दर्पनाशनः || ४-११-३५

  'Have a good look a Kishkindha. Assign some one like you kingship. Sport freely with women and come, I shall destroy your arrogance. [4-11-35]