1. 26

  सूतस्तत स्सत्त्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः | योजयित्व्राऽथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत् || २-४६-२६

  Thereupon the charioteer hurriedly harnessed the splendid horses to the chariot and informed Rama with folded hands : - [2-46-26]

 2. 27

  अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर | त्वमारोहस्व भद्रं ते ससीत स्सहलक्ष्मणः || २-४६-२७

  - 'Oh ! best among riders the chariot has been harnessed. Oh ! mightyarmed one, board it along with Sita and Lakshmana. All the best'. [2-46-27]

 3. 28

  तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघव स्सपरिच्छदः | शीघ्रगामाकुलावर्तां तमसामतरन्नदीम् || २-४६-२८

  Rama (along with others) mounted the chariot with his belongings, crossed the rapidly flowing Tamasa agitated with whirlpools. [2-46-28]

 4. 29

  स सन्तीर्य महाबाहुः श्रीमान् शिवमकण्टकम् | प्रापद्यत महामार्गमभयं भयदर्शिनाम् || २-४६-२९

  Having crossed the river, the mightyarmed and gracious Rama proceeded on the auspicious and thornless highway arousing confidence even in the timid. [2-46-29]

 5. 30

  मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽब्रवीद्वचः | उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे || २-४६-३०

  With the intention of confusing the citizens, Rama said to the charioteer, Oh ! Sumantra, having seated in the chariot proceed speedily for a while in northerly direction..... - [2-46-30]