1. 6

  याश्चान्याः सरितः पुण्या ह्रदाः कूपाः सरांसि च | प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहा स्समाहिताः || २-१५-६

  -from other holy streams, wells, ponds and lakes, from rivers flowing eastward, flowing upwards and zigzag, from rivers..... - [2-15-6]

 2. 7

  ताभ्यश्चैवाहृतं तो यं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः | सलाजाः क्षीरिभिश्छन्ना घटाः काञ्चनराजताः || २-१५-७

  - from all directions joined together, from them also and from all the seas water has been collected. Gold and silver vessels filled with puffed paddy and covered by milky sapped leaves,..... - [2-15-7]

 3. 8

  पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा | क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः || २-१५-८

  - filled with holy water and adorned with lotuses, water lilies shone. Honey, curd, ghee, puffed grain, darbha grass, flowers and milk were arranged. [2-15-8]

 4. 9

  वेश्याश्चैव शुभाचाराः सर्वाभरणभूषिताः | चन्द्रांशुविकचप्रख्यं काञ्चनं रत्नभुषितम् || २-१५-९

  Well mannered courtesans adorned with all kinds of ornaments (stood in position). Looking like diffused moonbeams and with a staff of gold studded with gems,..... - [2-15-9]

 5. 10

  सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम् | चन्द्रमण्डलसम्काशमातपत्रं च पाण्डुरम् || २-१५-१०

  - an excellent fan of yak's tail was kept ready for Rama. A lustrous pale white umbrella resembling the Moon's orb..... - [2-15-10]