1. 6

  स तानि शरजालानि गृध्रः पत्त्ररथेश्वरः | जटायुः प्रतिजग्राह रावणास्त्राणि संयुगे || ३-५१-६

  Jatayu, lord of the birds, faced the arrows and other weapons showered by Ravana. [3-51-6]

 2. 7

  तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः | चकार बहुधा गात्रे व्रणान्पतगसत्तमः || ३-५१-७

  The mighty, virtuous vulture with his sharp claws wounded many parts of the body of Ravana. [3-51-7]

 3. 8

  अथ क्रोधाद्धशग्रीवो जग्राह दश मार्गणान् | मृत्युदण्डनिभान्घोरान्छत्रुमर्दनकाङ्क्षया || ३-५१-८

  Ravana in a rage took ten dreadful darts (looking) like the staff of death with a desire to crush the enemy. [3-51-8]

 4. 9

  स तैर्बाणैर्महावीर्यः पूर्णमुक्तैरजिह्मगैः | बिभेद निशितैस्तीक्ष्णैर्गृध्रं घोरैः शिलीमुखैः || ३-५१-९

  The mighty Ravana fully released his dreadful, sharp arrows that went straight and pierced the vulture. [3-51-9]

 5. 10

  स राक्षसरथे पश्यन्जानकीं बाष्पलोचनाम् | अचिन्तयित्वा तान्बाणान्राक्षसं समभिद्रवत् || ३-५१-१०

  Seeing Sita, daughter of Janaka, on the demon's chariot with eyes full of tears, Jatayu without minding the arrows renewed his attack. [3-51-10]