1. 41

  अक्षि सूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेक्षि च क्षुरम् | राघवस्य प्रियां भार्यां योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि || ३-४७-४१

  You wish to violate the loving wife of Rama. You are rubbing your eyes with a needle and licking the razor with your tongue. [3-47-41]

 2. 42

  अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छसि | सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि || ३-४७-४२

  It is like girding a stone round the neck and trying to cross the sea.It is like intending to take the Sun and the Moon with both your hands. [3-47-42]

 3. 43

  यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रधर्षयितुमिच्छसि | अग्निं प्रज्वलितं दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छसि || ३-४७-४३

  You want to assault Rama's dear wife. You wish to hold blazing fire in your cloth. [3-47-43]

 4. 44

  काल्याणवृत्तां रामस्य यो भार्यांहर्तुमिच्छसि | अयोमुखानां शूलानामग्रे चरितुमिच्छसि || ३-४७-४४

  You intend to assaut the wife of Rama, who is a lady of virtuous conduct. You wish to walk on sharp iron-headed spear. [3-47-44]

 5. 45

  रामस्य सदृशीं भार्यां योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि | यदन्तरं सिंहशृगालयोर्वने यदन्तरं स्यन्दिनिका समुद्रयोः | सुराग्र्य सौवीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं वै तव राघवस्य च || ३-४७-४५

  You want to acquire Rama's worthy wife. The difference between you and Rama is the difference between a jackal and a lion in the forest, between a ditch and the sea, and between sour gruel and the best of wines. [3-47-45]