1. 1

  आश्रमं प्रति याते तु खरे खरपराक्रमे | तानेवौत्पातिकान्रामः सह भ्रात्रा ददर्श ह || ३-२४-१

  When Khara endowed with malicious might was marching towards the hermitage, Rama and his brother saw the same omens of impending calamity the demon had seen. [3-24-1]

 2. 2

  तानुत्पातान्महोघोरानुत्थितान्रोमहर्षणान् | प्रजानामहितान्दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत् || ३-२४-२

  When Rama saw the most dreadful, horripilating phenomena foreboding calamity, he said to Lakshmana : - [3-24-2]

 3. 3

  इमान्पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः | समुत्थितान्महोत्पातान्संहर्तुं सर्वराक्षसान् || ३-२४-३

  - 'Oh ! long-armed Lakshmana see these calamitous phenomena that forebode mass destruction of demons. [3-24-3]

 4. 4

  अमी रुधिरधारास्तु विसृजन्तः खरस्वनाः | व्योम्नि मेघा विवर्तन्ते परुषा गर्दभारुणाः || ३-२४-४

  These rumbling clouds, brownishred like the colour of a donkey, are moving about in the sky showering streams of blood. [3-24-4]

 5. 5

  सधूमाः च शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिनः | रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते च लक्ष्मण || ३-२४-५

  Oh ! Lakshmana all my arrows are smoking and this gold plated bow welcomes me to war. [3-24-5]