1. 16

  जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्स्फाटिकैरपि | इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम् || ५-९-१६

  It had latticed windows made of gold inlaid with crystals. The platforms were encrusted with saphires called Indraneela and Mahaneela appropriately. [5-9-16]

 2. 17

  विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाघनैः | निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् || ५-९-१७

  It was shining bright with colourful corals, precious gems and peerless pearls fixed on its floor. [5-9-17]

 3. 18

  चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च | सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम् || ५-९-१८

  It was bright like molten gold, fragrant with red sandal comparable to the rising Sun. [5-9-18]

 4. 19

  कूटागारैर्वराकारैर्विविधैस्समलङ्कृतम् | विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः || ५-९-१९

  Hanuman ascended the wonderful Pushpaka, well decked with many corridors. [5-9-19]

 5. 20

  तत्रस्थस्स तदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवम् | दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रद्रूपवन्तमिवानिलम् || ५-९-२०

  There he smelt the stupefying, unearthly odour of food and drink. He felt as though the fragrance had taken a potentially solid form. [5-9-20]