1. 11

  पुष्पाह्वयं नामविराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानम् | वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम् || ५-७-११

  There, the great Hanuman indeed saw a splendid chariot called Pushpaka. It was glowing with glittering gems. Taller than the biggest mansion, it was a great chariot. [5-7-11]

 2. 12

  कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः | चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः || ५-७-१२

  Inside were birds made of vaidurya, silver and corals. There were colourful serpents made of various gems, and high class horses of exquisite limbs drawn. [5-7-12]

 3. 13

  प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः | कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः || ५-७-१३

  It had curved figures of birds with beautiful wings carved out of corals and gold. The wings were shining as if they were really the wings of allies of Cupid, the god of love. [5-7-13]

 4. 14

  नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः | बभूवदेवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मी स्तथा पद्मिनि पद्महस्ता || ५-७-१४

  He saw on it lotus ponds, artificial elephants with shapely trunks, offering to Laxmi who herself was a lotus, holding in her beautiful hands blue lotuses shining with filaments. [5-7-14]

 5. 15

  इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नगमिव चारुशोभनम् | पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दरम् हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् || ५-७-१५

  Thus he reached the auspicious palace appearing like a beautiful mountain and stood wonderstruck. Once again he looked at that beautiful palace which appeared like a mountain with lovely caverns in spring time filled with wonderful fragrance. [5-7-15]