1. 96

  तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतम् | भर्त्राहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा || ५-५८-९६

  ''I came here as a servant sent by your tireless husband Rama to find you. [5-58-96]

 2. 97

  इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयम् | अङ्गुलीयमभिज्ञानमदात्तुभ्यं यशस्विनि || ५-५८-९७

  ''O glorious lady the tiger among men, the illustrious son of Dasaratha himself sent this ring to you as a taken of identity. [5-58-97]

 3. 98

  तदिच्छामि त्वयाऽऽज्ञप्तं देवि किं करवाण्यहम् | रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् || ५-५८-९८

  ''O venerable lady I seek your order. What should I do? Should I take you to Rama and Lakshmana? What do you say? [5-58-98]

 4. 99

  एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी | आहरावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति || ५-५८-९९

  ''Having heard all that (Hanuman said) Sita, the delight of Janaka thought over and said, 'Rama should kill Ravana and take me'. [5-58-99]

 5. 100

  प्रणम्य शिरसा देवीं महमार्यामनिन्दिताम् | राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञानमयाचिषम् || ५-५८-१००

  ''Then bowing down I saluted the noble and blameless queen Sita to give a signet, which would be very pleasing to Rama. [5-58-100]