1. 6

  ततः प्रदीप्तलाङ्गूलस्सविद्युदिव तोयदः | भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः || ५-५४-६

  The great Hanuman, with his burning tail wandered on tops of the mansions of Lanka, which looked like clouds with lightning. [5-54-6]

 2. 7

  गृहाद्गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः | वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः || ५-५४-७

  The vanara moved from one house to the other, looking at the gardens and houses of the demons without fear. [5-54-7]

 3. 8

  अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् | अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली || ५-५४-८

  Powerful Hanuman who was equal to the Windgod in speed jumped down on the house of Prahasta and set fire to it. [5-54-8]

 4. 9

  ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् | मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम् || ५-५४-९

  From there brave Hanuman jumped on to Mahaparsva's house and set it ablaze. Hanuman appeared like the fireflame at the time of dissolution. [5-54-9]

 5. 10

  वज्रदंष्ट्रस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः | शुकस्य च महातेजास्सारणस्य च धीमतः || ५-५४-१०

  The great, brilliant vanara bounded on to Vajradamstra's, of Suka's and wise Sarana's. [5-54-10]