1. 31

  ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः | प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनूमता वेगवता विसृष्टः || ५-५४-३१

  The fierce fire lit by Hanuman, the hero endowed with great speed, spread around in circles and shot up flying high to the top of the Trikuta mountain on which Lanka was located. [5-54-31]

 2. 32

  युगान्तकालानलतुल्यवेग स्समारुतोऽग्निर्ववृधे दिविस्पृक् | विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षश्शरीराज्यसमर्पतार्चिः || ५-५४-३२

  Fanned by the wind, inflamed by the fat from the corpses of the demons, the fire spread in the mansions burning without smoke. It spread with great speed like the fire at the end of the universe. [5-54-32]

 3. 33

  आदित्यकोटीसदृशस्सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् | शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैर्भिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः || ५-५४-३३

  The highly radiant fire stood like a crore of Suns surrounding the entire Lanka. It was glowing, cracking like Indra's thunderbolt as though the whole universe was collapsing. [5-54-33]

 4. 34

  तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रूक्षप्रभः किंशुकपुष्पचूडः | निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेऽभ्राः || ५-५४-३४

  The dazzling flames of fire, red like kimsuka flowers shot up violently into the sky. The clouds engulfed by the smoke rising from the subsiding fire was shining like the lustre of blue lotuses. [5-54-34]

 5. 35

  वज्री महेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा | रुद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः || ५-५४-३५

  'Is this the wielder of thunderbolt Indra, who is the king of gods? Is it Yama himself? Is It the Windgod, or Firegod, or Varuna or Rudra? Is it Kubera or Sun or Moon or is it the god of death himself? He cannot be a mere monkey, indeed. [5-54-35]