1. 1

  ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च | बभूवुस्त्राससम्भ्रान्तास्सर्वे लङ्कानिवासिनः || ५-४२-१

  The residents of Lanka panicked at the shrieking sounds of birds and cracking sounds of trees. [5-42-1]

 2. 2

  विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः | रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे || ५-४२-२

  The frightened beasts and birds ran and flew, screeching in all directions. Fierce portents appeared to the demons. [5-42-2]

 3. 3

  ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः | तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिम् || ५-४२-३

  Hideouslooking ogresses, awakened from sleep, saw the garden devastated by the heroic Vanara. [5-42-3]

 4. 4

  स ता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः | चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम् || ५-४२-४

  When the powerful, mighty and strongarmed Hanuman saw the ogresses he assumed a very huge form in order to strike terror in them. [5-42-4]

 5. 5

  ततस्तं गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलम् | राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम् || ५-४२-५

  Then, seeing the huge body of the mighty vanara resembling a mountain the ogresses questioned Janaki about him. [5-42-5]