1. 41

  स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः | सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी || ५-३-४१

  Considering her to be, after all, a woman he did not turn outrageous. Struck by the blow of Hanuman the demoness with a distressed body..... - [5-3-41]

 2. 42

  पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना | ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् || ५-३-४२

  - fell down on the ground at once, her face distorted. Then wise Hanuman saw the deity fallen down. [5-3-42]

 3. 43

  कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं तु ताम् | ततो वै भृशसंविग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् || ५-३-४३

  The brilliant (Hanuman) left her (without killing her) out of compassion, thinking that she is a woman, after all. Thereafter, greatly agitated demoness of Lanka with choked voice,..... - [5-3-43]

 4. 44

  उवाचागर्वितं वाक्यं हनूमन्तं प्लवङ्गमम् | प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम || ५-३-४४

  - deflated of pride, said to Hanuman, the monkey hero : - 'O, strongshouldered great monkey be gracious. Save me. [5-3-44]

 5. 45

  समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः | अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम || ५-३-४५

  'Heroes endowed with great strength stay back when the time comes. O monkey I am Lanka incarnate. [5-3-45]