1. 6

  स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः | राक्षसानामभावाय भर्तुरस्या भवाय च || ५-२७-६

  'Tonight I had a terrific, horriplating nightmare in which I saw the annihilation of all demons and the triumph of Sita's husband.' [5-27-6]

 2. 7

  एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः | सर्वा एवाब्रुवन्भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः || ५-२७-७

  Seized with fear, the shedemons, overcome with wrath on hearing Trijata's words said to her : - [5-27-7]

 3. 8

  कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि | तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखाच्युतम् || ५-२७-८

  'O Trijata, tell us the kind of dream you dreamt last night', they insisted. Hearing the words from the mouth of the she-demons,..... - [5-27-8]

 4. 9

  उवच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम् | गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगाम् || ५-२७-९

  - Trijata told them all about her dream. Coursing through the sky in a divine palanquin made of ivory..... - [5-27-9]

 5. 10

  युक्तां हंससह्रेण स्वयमास्थाय राघवः | शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः || ५-२७-१०

  - drawn by a thousand swans, Rama, ascending in white attire, wearing a garland of white flowers, arrived along with Lakshmana. [5-27-10]