1. 31

  नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे | श्रोष्यामि नचिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम् || ५-२६-३१

  'I shall surely hear very soon sounds of distressful cry of young ogresses in every household. [5-26-31]

 2. 32

  सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा | भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः || ५-२६-३२

  'Totally burnt by Rama's arrows, this Lanka will be filled with darkness, and its splendour lost and preeminent demons destroyed. [5-26-32]

 3. 33

  यदि नाम स शूरो मां रामो रक्तान्तालोचनः | जानीयद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने || ५-२६-३३

  If the heroic Rama of bloodshot eyes comes to know that I am here at Ravana's place,..... - [5-26-33]

 4. 34

  अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे | समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः || ५-२६-३४

  - the expiry of time limit fixed by this cruel, lowly, foolish Ravana has arrived,..... - [5-26-34]

 5. 35

  स च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुष्टे न वर्तते | अकार्यं ये न जानन्ति नैरृताः पापकारिणः || ५-२६-३५

  - this wicked fellow's death is inevitable. Nothing is forbidden for sinful demons. [5-26-35]