1. 11

  लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा | सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा || ५-२४-११

  - Lopamudra to Agastya, Sukanya to sage Chyavana, Savitri to Satyavan, Srimati to Kapilamuni,..... - [5-24-11]

 2. 12

  सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा | नैषधं दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता || ५-२४-१२

  - Madayanti to Soudasu, Kesini to king Sagara and Bhima's daughter Damayanti to her lord Nala, (the king of Nishadas)..... - [5-24-12]

 3. 13

  तथाऽहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता | सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः || ५-२४-१३

  - I am steadfast (in love) to my husband Rama, foremost of Ikshvaku family'. Hearing the reply of Sita, the ogresses were overtaken by anger. [5-24-13]

 4. 14

  भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यै रावणचोदिताः | अवलीनः स निर्वाक्यो हनूमान् शिंशुपाद्रुमे || ५-२४-१४

  Ordered by Ravana, they began to threaten Sita using harsh words. Hanuman who kept himself concealed on the simsupa tree speechlessly..... - [5-24-14]

 5. 15

  यसीतां सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत् कपिः | तामभिक्रम्य सङ्कृद्धा वेपमानां समन्ततः || ५-२४-१५

  - listened to the ogresses threatening Sita. Sita was trembling in fear. Approaching her from all around, the enraged ogresses..... - [5-24-15]