1. 31

  त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् | अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः || ५-२०-३१

  - I find no interest in my own wives. There are a number of virtuous consorts residing in the harem of royal palace..... - [5-20-31]

 2. 32

  यावन्त्यो मम सर्वासामैश्वर्यम् कुरु जानकि | मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवराः स्त्रियः || ५-२०-३२

  - of mine. O Janaki, you may exercise your authority on all of them. O lady of dark tresses, my those women who are the best among the three worlds..... - [5-20-32]

 3. 33

  तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा | यानि वैश्रवणे सुभ्रु रत्नानि च धनानि च | तानि लोकांश्च सुश्रोणि मां च भुङ्क्ष्व यथासुखम् || ५-२०-३३

  - will serve you like apsaras serve the goddess of wealth. O Sita of heavy hips and beautiful brows Be happy. Enjoy all the worlds of mine, the gems and wealth of Ravana. [5-20-33]

 4. 34

  न रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रमैः | न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा || ५-२०-३४

  'O queen, Rama is not equal to me either in penance or prowess or valour or wealth or brilliance or even in fame. [5-20-34]

 5. 35

  पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च | मयि लल ललने यथासुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते || ५-२०-३५

  'O delightful one I will bestow you with heaps of riches and land. Therefore, enjoy with me drinking, sporting, and revelling. Accept me and be happy to sport with me. Let your relatives join you and enjoy all my wealth. [5-20-35]