1. 11

  पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि | पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् || ५-२-११

  - fully loaded with flowers and buds also. These trees were thronged by birds, with their branches shaken by the wind. [5-2-11]

 2. 12

  हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोत्मलायुताः | आक्रीडान् विविधान् रम्यावन् विविधांश्च जलाशयान् || ५-२-१२

  Flocks of swans and waterfowls were found in ponds of different types. There were various beautiful pleasure groves and varieties of water resorts..... - [5-2-12]

 3. 13

  सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः | उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः || ५-२-१३

  - surrounded with flowers in bloom and fruits of all seasons and delightful gardens. The mighty vanara saw (all these around Lanka). [5-2-13]

 4. 14

  समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालिताम् | परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम् || ५-२-१४

  Fortunate Hanuman having reached Lanka ruled by Ravana found it surrounded by moats full of lotuses and blue lotuses,..... - [5-2-14]

 5. 15

  सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम् | समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः || ५-२-१५

  - guarded by demons with frightening bows, in view of Sita abducted by Ravana and kept there. [5-2-15]