1. 51

  मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिताम् | विभूषयन्तीमिव तत्स्वश्रिया भवनोत्तमम् || ५-१०-५१

  Decked with pearls and gems and with ornaments as if illuminating the excellent mansion with her splendour,..... - [5-10-51]

 2. 52

  गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तः पुरेश्वरीम् | कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम् || ५-१०-५२

  - a very beautiful woman of golden complexion was seen by Hanuman. She was the king's favourite and the chief queen, Mandodari. [5-10-52]

 3. 53

  स तां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः | तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा | हर्षेण महता युक्तो ननन्द हरियूथपः || ५-१०-५३

  On seeing her embellished with ornaments, beauty and charm, the long armed son of the Windgod, the chief of the vanaras thought her to be Sita and rejoiced. [5-10-53]

 4. 54

  आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम | स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् || ५-१०-५४

  He rejoiced clapping his palms, kissing his tail and jumping up, climbing up the pillars and jumping down on the ground in joy. Thus he exhibited his monkey nature. [5-10-54]