1. 1

  तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् | अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् || ५-१०-१

  Looking around, Hanuman noticed a bed chamber, with a heavenly dais on which he saw a best couch made of crystal encrusted with gems,..... - [5-10-1]

 2. 2

  दान्तकाञ्चनचित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः | महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः || ५-१०-२

  - vaidurya, and inlaid with colourful ivory and gold. It had an exquisite rich covering. [5-10-2]

 3. 3

  तस्य चैकतमे देशे सोऽग्य्रमालाविभूषितम् | ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम् || ५-१०-३

  Hanuman saw an umbrella in one spot decorated with the best of garlands. The white umbrella looked like the Moon, lord of stars. [5-10-3]

 4. 4

  जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् | अशोकमालाविततं ददर्श परमासनम् || ५-१०-४

  He saw an exquisite couch made of gold shining wonderfully like the Sun. It was decorated with ashoka flowers. [5-10-4]

 5. 5

  वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः | गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम् || ५-१०-५

  Women were holding fans of chamari deer (around couch). It was scented with aromatic smoke, it was refreshed with fragrance which had spread all over the place. [5-10-5]