1. 31

  शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोऽर्कस्ततोऽभवत् । भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन् मुद्गलादयः ।। ९-२१-३१ ।।

  The son of Śānti was Suśānti, the son of Suśānti was Puruja, and the son of Puruja was Arka. From Arka came Bharmyāśva, and from Bharmyāśva came five sons headed by Mudgala ।। 9-21-31 ।।

 2. 32

  यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुताः । भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि ।। ९-२१-३२ ।।

  Yavīnara, Bṛhadviśva, Kāmpilla and Sañjaya. Bharmyāśva prayed to his sons, “O my sons, please take charge of my five states, for you are quite competent to do so.”।। 9-21-32 ।।

 3. 33

  विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः । मुद्गलाद्ब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसंज्ञितम् ।। ९-२१-३३ ।।

  Thus his five sons were known as the Pañcālas. From Mudgala came a dynasty of brāhmaṇas known as Maudgalya. ।। 9-21-33 ।।

 4. 34

  मिथुनं मुद्गलाद्भार्म्याद्दिवोदासः पुमानभूत् । अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् ।। ९-२१-३४ ।।

  Mudgala, the son of Bharmyāśva, had twin children, one male and the other female. The male child was named Divodāsa, and the female child was named Ahalyā. From the womb of Ahalyā by the semen of her husband, Gautama, came a son named Śatānanda. ।। 9-21-34 ।।

 5. 35

  तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः । शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुर्वशीदर्शनात्किल ।। ९-२१-३५ ।।

  The son of Śatānanda was Satyadhṛti, who was expert in archery, and the son of Satyadhṛti was Śaradvān. When Śaradvān met Urvaśī, he discharged semen, ।। 9-21-35 ।।