1. 1

  श्रीशुक उवाच इत्युक्ता सादिती राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै । अन्वतिष्ठद्व्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ।। ८-१७-१ ।।

  Śukadeva Gosvāmī said: O King, after Aditi was thus advised by her husband, Kaśyapa Muni, she strictly followed his instructions without laziness and in this way performed the payo-vrata ritualistic ceremony. ।। 8-17-1 ।।

 2. 2

  चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम् । प्रगृह्येन्द्रियदुष्टाश्वान् मनसा बुद्धिसारथिः ।। ८-१७-२ ।।

  With full, undiverted attention, Aditi thought of the Supreme Personality of Godhead and in this way brought under full control her mind and senses, which resembled forceful horses. ।। 8-17-2 ।।

 3. 3

  मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि । वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम् ।। ८-१७-३ ।।

  She concentrated her mind upon the Supreme Lord, Vāsudeva. Thus she performed the ritualistic ceremony known as payo-vrata. ।। 8-17-3 ।।

 4. 4

  तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपुरुषः । पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरः ।। ८-१७-४ ।।

  My dear King, the original Supreme Personality of Godhead, dressed in yellow garments and bearing a conchshell, disc, club and lotus in His four hands, then appeared before Aditi. ।। 8-17-4 ।।

 5. 5

  तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम् । ननाम भुवि कायेन दण्डवत्प्रीतिविह्वला ।। ८-१७-५ ।।

  When the Supreme Personality of Godhead became visible to Aditi’s eyes, Aditi was so overwhelmed by transcendental bliss that she at once stood up and then fell to the ground like a rod to offer the Lord her respectful obeisances. ।। 8-17-5 ।।